چارت ستادی هیات

ریاست هیات استان : دکتر رضا امین زاده

نایب ریس بانوان هیات استان : سرکار خانم هما بیگی

نیرو ستادی : استاد محمد بدخشان ، مهندس عماد فرجی ، استاد احمد ظفر حیدر پور ، استاد رضا رایگان ، مجتبی خداوردی

دبیرخانه : سرکار خانم اکرم نعمتی